Laatste nieuws

 • 08-12-2018

  Stopzetting van Wijzelf aangenomen door ALV

  Op 13 november hebben de aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de stopzetting van Wijzelf per 31 december 2018.

  Hieronder vindt u de notulen waarin dit besluit is vastgelegd,.

   

  Notulen Algemene Ledenvergadering

  Wijzelf Zorgcoöperatie Zoetermeer

  Datum:                dinsdag 13 november 2018 (16.00 – 17.00 uur)

  Locatie :              Stichting Piëzo, Vrouwenhuiswaard 7 Zoetermeer 

  Aanwezig:          Bestuur: Eileen Zaat, Liedy ten Hoopen, Rien Elling, Maartje Wiegel. 

  Afwezig met kennisgeving: Aad ’t Hoen

  Leden: Hans Smidt, Maurice Smit, Lisette Smit, Maike Onrust, Jan van der Slik

  Asp. leden: Lilian Smidt, Willemien Visser, Flip Bakker

  Piëzo: Anouk Logtenberg

   

  Voorzitter:         Liedy ten Hoopen (bestuurslid)

  Notulist:             Rien Elling (secretaris Bestuur)

  Agenda

  1. Opening
  2. Mededelingen, ingekomen stukken, berichten van verhindering
  3. Analyse van de situatie waarin Wijzelf verkeert
  4. Besluit tot opheffing van de Coöperatie Wijzelf
  5. Besluit over besteding batig saldo
  6. Verdere afhandeling van de opheffing
  7. Afsluiting

  1.       Opening

  Liedy ten Hoopen opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.

  2. Mededelingen, ingekomen stukken, berichten van verhindering

  Er 1 bericht van verhindering ontvangen.

  3. Analyse van de situatie waarin Wijzelf verkeert

  Liedy ten Hoopen zet uiteen wat de achtergrond is van het voorgenomen besluit tot opheffing.

   

  Wijzelf Zoetermeer draait sinds 2013 ieder jaar met een iets beter resultaat. Toch blijft het platform minimaal functioneren. Na 5 jaar zijn de zeer bescheiden uitgaven nog steeds niet te dekken met de inkomsten. Om Wijzelf echt zelfstandig te laten draaien, zou een veelvoud van leden en aanbieders nodig zijn. We zijn steeds druk bezig geweest met het verder uitrollen van Wijzelf en het zoeken naar mogelijkheden om dat voor elkaar te krijgen. Het afgelopen jaar hebben we de contacten met de gemeente en met Piëzo met dat doel geïntensiveerd. Dat heeft te weinig opgeleverd.

   

  Wijzelf Zoetermeer is een onderdeel van Wijzelf Nederland. In Nederland haakten de andere Wijzelf-en het afgelopen half jaar één voor één af. Er leek in eerste instantie nog een groep van drie over te blijven. Met elkaar zouden we wellicht nog net de kosten voor het draaien van het platform op kunnen brengen. Maar ook de andere twee haakten uiteindelijk af en het is voor Wijzelf Zoetermeer financieel onmogelijk om alle kosten van zo’n platform op te brengen.

   

  We hebben geprobeerd om de Gemeente er beter bij te betrekken, zodat in ieder geval het platform door kon gaan. In een doorstart zoals het nu draait, is de Gemeente echter niet geïnteresseerd. Wel is het denkbaar dat Wijzelf na verloop van tijd op een andere manier toch nog verder gaat. De Gemeente is ervan doordrongen dat een platform om zorg te regelen echt de toekomst is. Dat Wijzelf nu niet goed draait, sluit niet uit dat het in de toekomst wel kan gaan draaien. Maar dan niet als burgerinitiatief maar door de Gemeente ingelijfd. We wachten de volgende stap van de Gemeente af en hopen dat zij op korte termijn met de initiatiefnemers van Wijzelf contact op gaan nemen om te kijken hoe het verder ingevuld kan gaan worden. Daarbij hebben wij bij de Gemeente aangegeven als bestuur beschikbaar te zijn voor vragen waar zij te zijner tijd tegenaan lopen.

   

  Ons werk is niet voor niets geweest: vanaf de oprichting tot nu hebben we voor hulpvragers 12.275 zorguren kunnen regelen, met ruim 6200 afspraken en een omzet van bijna €190.000. We hebben veel mensen aan een inkomen en werkervaring kunnen helpen. Daar kunnen we met voldoening op terugkijken.

   

  De afronding van Wijzelf als burgerinitiatief betekent dat het platform per 31 december stopt. De leden die dit jaar hun lidmaatschapsgeld hebben betaald, zullen dit naar rato van het aantal maanden terugkrijgen. De Zorgvragers kunnen hun zorgvraag natuurlijk bij de Gemeente neerleggen met de vraag om een doorstart van Wijzelf te bespoedigen.

  Voor de aanbieders geldt dat de meeste mensen (naar alle waarschijnlijkheid ) gewoon zullen blijven werken bij de zorgvragers. Hoe zij dat invullen is niet aan ons.

  De mensen die met een uitkering werken worden verder begeleid door Anouk Logtenberg. Zij is de steun en toeverlaat voor alle aanbieders die via Piëzo bij Wijzelf staan ingeschreven. Dat zijn de meeste.

  Om de begeleiding voor deze mensen zo goed mogelijk in stand te houden, is ons voorstel om het batig saldo dat er bij Wijzelf Zoetermeer overblijft (na restitutie van de lidmaatschapsgelden) te storten naar Piëzo om zo het gat te vullen wat haar uren betreft. Anouk wordt voor het deel dat zij voor Wijzelf werkt, betaald door Fonds 1818. Dat stopt begin 2019. Om de begeleiding van de aanbieders zo goed mogelijk af te ronden, willen we graag haar uren nog enkele maanden laten doorlopen en zo de aanbieders toegang geven om al hun vragen te beantwoorden en hen te helpen daar waar nodig. 

   

  4. Besluit tot opheffing van de Coöperatie Wijzelf

  Na beantwoording van vragen van de aanwezigen, wordt het besluit tot opheffing van de Coöperatie per 31 december 2018 in stemming gebracht. De aanwezigen gaan unaniem akkoord.

  5. Besluit over besteding batig saldo

   

  De aanwezigen gaan eveneens unaniem akkoord met de gedeeltelijke restitutie van lidmaatschaps- en inschrijvingsgelden, en met de overdracht van het resterende batig saldo aan Piëzo.

  6. Verdere afhandeling van de opheffing

  Het bestuur zal zorg dragen voor het afsluiten en opheffen van de Coöeratie Wijzelf Zoetermeer als burgerinitiatief.

  7. Rondvraag en afsluiting

  De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.

   

   

   

   

  Lees meer
 • 18-10-2018

  Wijzelf Zoetermeer stopt

  Wijzelf Zoetermeer stopt

  Wijzelf Zoetermeer stopt op 31 december 2018. Ondanks grote inspanningen van de gezamenlijke coöperaties in Nederland en de vrijwillige bestuursleden in Zoetermeer is het niet gelukt het online platform kostendekkend te laten draaien. Wij verzoeken u geen afspraken meer te maken in het nieuwe jaar. iDeal betalingen zijn nog wel mogelijk tot 31 december 2018. En u kunt nog tot half januari gebruik maken van het platform om bijvoorbeeld jaaropgaven te downloaden (aanbieders) of PGB declaraties te maken (vragers) of andere financiële informatie te downloaden.

   Wat gebeurt er met uw informatie?

  Alle transactie-informatie met bijbehorende profielen zullen we offline halen. Na 31 januari 2019 is de informatie niet meer online te raadplegen. Download dus alles wat u wilt bewaren in januari 2019. Vanenvoor.nl B.V., de eigenaar en ontwikkelaar van het platform, zal voor het laatste jaar 2018 nog de IB47 aangifte doen. Vervolgens bewaart Vanenvoor.nl B.V. de informatie volgens de wettelijke fiscale bewaartermijn en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

   Het spijt ons u niet anders te kunnen berichten. Met veel liefde en inspanning hebben wij ons voor u en voor Zoetermeer ingezet. Het heeft helaas niet geleid tot voldoende (financieel) draagvlak.

  Lees meer
 • 28-05-2018

  Jaarverslag 2017

  Inleiding

   

  Sinds de oprichting in mei 2013 is Wijzelf Zoetermeer gestaag gegroeid. Het aantal leden (vragers van hulp) lag in 2017 rond de 170, het aantal aanbieders van hulp bedroeg zo’n 65. De omzet aan betaalde hulp is gestegen van ruim €22.000 in 2014 tot bijna €48.000 in 2017. De toename in 2017 bedroeg zo’n 35%, van ruim €35.000 naar bijna €48.000. Dat betekent dat in 2017 ruim 3000 uur betaalde hulp is verleend. Hoewel Zoetermeer daarmee ver uitsteekt boven de overige Wijzelf-organisaties in Nederland, is het Bestuur van mening dat de kritische massa nog niet is bereikt. In dit verslag  beschrijven we de situatie over 2017 in meer detail en analyseren we de onderliggende tendensen.

  Enkele cijfers

   

   

  leden (vragers)

  aanbieders

  omzet (€)

  2014

  81

  68

  22.707

  2015

  98

  73

  38.383

  2016

  143

  87

  35.429

  2017

  170

  65

  47.857

   

  De aantallen vragers en aanbieders lijken bevredigend, maar zijn geflatteerd. Het aantal actieve vragers ligt lager dan 40, zoals valt af te leiden uit het aantal leden dat in 2017 contributie betaalde (verplicht zodra men een overeenkomst sluit met een aanbieder, vrijwillig als dat niet gebeurt). Veel mensen hebben zich kennelijk aangemeld als lid vanuit het idee dat het handig is ingeschreven te zijn, als men in de toekomst hulp nodig heeft. Sommigen kunnen gezien worden als steunlid.

  Het aantal actieve aanbieders ligt rond de 15, zoals valt af te leiden uit het aantal aanbieders dat in 2017 de aansluitvergoeding betaalde (verplicht zodra men een overeenkomst sluit). In 2017 heeft het Bestuur niet-actieve aanbieders benaderd, om te controleren of ze nog wel als serieuze aanbieder konden worden gezien. In een aantal gevallen bleek men inmiddels een baan te hebben of niet meer actief te willen zijn. Dat heeft geresulteerd in een reëel aantal aanbieders van circa 40 (in het systeem 65, omdat veel uitgeschreven aanbieders om fiscale redenen nog 5 jaar in het systeem moeten blijven staan).

  De genoemde aantallen zijn naar het oordeel van Bestuur beneden het niveau dat wenselijk is om het vraag-aanbodsysteem goed te laten functioneren.

  De verhouding tussen het aantal vragers en het aantal aanbieders

  Het is niet bij voorbaat duidelijk wat een ideale verhouding is tussen het aantal vragers en het aantal aanbieders. Het online-systeem geeft een waarschuwing zodra een vraag langer dan twee dagen open staat. Het Bestuur suggereert dan soms de vraag breder uit te zetten, of probeert in het bestand een geschikte aanbieder te vinden en deze in contact te brengen met de vrager. Dat is in 2017 in vrijwel alle gevallen gelukt.

  Eind 2017 is een mail gestuurd naar alle aanbieders met de vraag, of men voldoende hulpvragen ontving. Uit de resultaten bleek dat de meeste aanbieders vinden dat ze te weinig hulpvragen krijgen. Dat betekent dus dat Wijzelf in eerste instantie vooral moet inzetten op vergroting van het aantal vragers. Om het systeem goed te laten functioneren, blijft het echter noodzakelijk zowel het aantal hulpvragers als het aantal hulpaanbieders aanzienlijk te vergroten.

  De contacten met de Gemeente

  Wijzelf heeft in 2017 sterk ingezet op verbetering en intensivering van de contacten met de Gemeente Zoetermeer. Immers, wij delen het streven dat mensen (vooral ouderen) langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen dankzij voldoende hulp. Wijzelf biedt de mogelijkheid aan mensen zelf betrouwbare, betaalbare hulp te regelen, vooral die mensen die qua inkomen buiten de ‘gratis’ hulp vallen. De WMO-ondersteuners van de Gemeente zijn bij uitstek degenen die kunnen inschatten wie van hun ‘keukentafel-cliënten’ het meest gebaat zouden kunnen zijn bij Wijzelf. Het is dus van belang dat de WMO-medewerkers en Wijzelf korte verbindingslijnen hebben en op zijn minst goed op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden. Nog steeds vinden onvoldoende mensen hun weg naar Wijzelf (er zijn momenteel te weinig ‘vragers’ in verhouding tot het aantal ‘aanbieders’), maar de verwachting is dat de nauwere contacten met de Gemeente de situatie zullen verbeteren.

  Daarnaast is er een gedeeld belang wat betreft de aanbieders van hulp. De Gemeente wil graag mensen in een uitkeringssituatie (onder wie ook statushouders) aan betaald werk helpen of op zijn minst werkervaring laten opdoen of aan een zinvolle tijdsbesteding helpen. Wijzelf biedt de mogelijkheid op een laagdrempelige manier werkervaring op te doen, zich aan afspraken te houden en (waar nodig) de taalkennis te vergroten. Hier kunnen de klantmanagers van de Gemeente een belangrijke rol spelen: zij kennen de cliënten en kunnen (waar nodig met enige begeleiding) hen op weg helpen naar Wijzelf. Ook hier zijn contacten tussen Wijzelf en de Gemeente in 2017 op gang gekomen, zij het met enige aarzeling.

  Ten slotte heeft de Gemeente het mogelijk gemaakt een aantal handleidingen te printen, die uitgedeeld worden aan mensen die moeite hebben met het onlinesysteem van Wijzelf.

  De samenwerking met Piëzo

  In 2017 is nauw samengewerkt met Piëzo. Naast goede contacten op bestuursniveau, was vooral de inzet van Anouk Logtenberg van belang. Zij is bij Piëzo aangesteld voor 4 uur per week op basis van een subsidie van Fonds 1818, aangevraagd door Wijzelf en Piëzo samen. Haar taak is vooral het koppelen van (potentiële) aanbieders en vragers. Dat is een activiteit die soms arbeidsintensief is en in elk geval enige persoonlijke begeleiding meebrengt, maar buitengewoon effectief kan zijn. Op deze manier zijn vooral mensen die bij Piëzo bekend waren aan werk geholpen. De bedoeling is echter ook steeds vaker mensen uit de gemeentelijke kaartenbakken in contact te brengen met hulpvragers van Wijzelf.

  Marketing en Communicatie

  Geregeld blijkt dat veel Zoetermeerders niet op de hoogte zijn van het bestaan of de mogelijkheden van Wijzelf. De voorzitter van Wijzelf heeft daarom ook in 2017 vaak presentaties verzorgd bij diverse organisaties In Zoetermeer. Ook is een grote advertentiecampagne opgezet met advertenties in het Streekblad en de Zoetermeer-bijlage van het AD, terwijl daarnaast regelmatig spotjes op TV-West zijn uitgezonden. De basis voor deze reclamecampagne was voorbereid door de landelijke Wijzelf-organisatie, terwijl de plaatselijke financiering grotendeels kwam uit een subsidie van Fonds 1818 (€2000 van de benodigde €2458). Het resultaat van deze campagne was teleurstellend. Er was in de bewuste periode geen stijging merkbaar van het aantal nieuwe aanmeldingen van vragers en aanbieders. De aanmeldingen die er waren, hadden geen merkbaar verband met de campagne.

  Incidenteel zijn ook andere advertenties geplaatst, bijvoorbeeld in de speciale uitgave van het Langelandziekenhuis.

  Nieuwe initiatieven in 2017

  In 2017 is een projectplan opgesteld onder de titel Werkend Leren. Het doel van het project is een bijdrage te  leveren aan de integratie van inburgeraars in Zoetermeer, door een combinatie van:

   • arbeidservaring laten opdoen
   • de taalvaardigheid vergroten
   • sociale contacten laten aangaan met Zoetermeerders

  Leden (vragers) van Wijzelf zouden op vrijwillige basis een hulpvraag uitzetten bij inburgeraars die daarvoor in aanmerking willen komen. De bedoeling is dan, het (huishoudelijk) werk samen te doen en daarbij veel te praten over wat men aan het doen is. Na afloop zou nog een kort gesprek kunnen plaatsvinden, met aandacht voor talige en sociale aspecten. Het gehanteerde tarief voor de hulp zou relatief laag kunnen zijn.

  Een eerste peiling van de belangstelling hiervoor onder leden van Wijzelf leverde slechts enkele reacties op. Wijzelf overweegt echter de belangstelling onder een bredere groep te peilen (ook niet-leden) en heeft bovendien de Gemeente geïnformeerd over onze ideeën.

  Sponsoring

  Wijzelf is vooral voor speciale activiteiten afhankelijk van sponsoring, omdat de reguliere activiteiten (contributies en aansluitvergoedingen) nog weinig opbrengen. In 2017 maakte een subsidie van Fonds 1818 van 2000 euro een grote advertentiecampagne (inclusief TV-West spotjes) mogelijk. Met een subsidie van de Pelgrimshoeve van 700 euro kon een oude wens worden vervuld: de aanschaf van een beamer, te gebruiken bij presentaties. Een gift van Opticien Jansen van 1000 euro maakte de aanmaak van flyers mogelijk.

  Financiën

  De financiële situatie van Wijzelf is gezond. Het jaar 2017 leverde een netto resultaat op van 1089 euro, toe te voegen aan de reserves. De vaste inkomsten (contributies en aansluitvergoedingen) dekken echter maar nipt de vaste uitgaven, zodat er nog steeds enige afhankelijkheid van sponsoring blijft. Ook om deze reden is het van belang dat het aantal actieve leden en hulpaanbieders fors toeneemt.

  De vaste uitgaven konden worden verlaagd doordat de nieuwe penningmeester werkzaamheden verricht die voorheen moesten worden uitbesteed. Bovendien is het telefoonabonnement dat weinig werd gebruikt opgezegd.

  Samenstelling Bestuur

   

  voorzitter:                   Liedy ten Hoopen

  secretaris:                  Rien Elling

  penningmeester:        Kees van der Riet                   (tot 23 maart 2017)  
                                     Aad ‘t Hoen                            (vanaf 23 maart 2017)          

  bestuursleden:            Jolanda de Jager                    (tot 1 juli 2017)

                                     Yolande Rozie van Bijnen      (tot 31 december 2017)

                                     Maartje Wiegel                      (vanaf 7 maart 2018)

   

  Verkorte Jaarrekening 2017

   

                  inkomsten

   

  begroting 2017

  realisatie 2017

   

  contributies leden

  1000

  744

  1

  aansluitvergoeding aanbieders

  460

  248

  1

  sponsorgelden

  1.500

  3.700

  2

  systeem-transactievergoedingen

  5.000

  3.448

  3

  totaal

  7.960

  8.140

   

   

  uitgaven

   

  begroting 2017

  realisatie 2017

   

  systeem-transactiekosten

  5.000

  3.140

  3

  verkoopkosten

  363

  2.486

  4

  telefoonkosten

  75

  47

  5

  computerkosten

  -

  156

   

  financieel beheer

  750

  -

  6

  verzekeringen

  200

  163

  7

  bankkosten

  160

  164

   

  diverse algemene kosten

  -

  625

  8

  totaal

  6.548

  6.781

   

   

  resultaat voor belastingen                                         1.412                                    1.359

  vennootschapsbelasting                                             282                                        270                        9

  netto resultaat                                                               1.130                                    1.089

   

   

  1 Taakstellende begroting voor 2017

  2 Minimale sponsorbijdrage ingeschat

  3 Ontvangsten en -uitgaven voor website en gebruik computersysteem

  4 In 2017 grote advertentiecampagne

  5 Telefoonabonnement is geannuleerd

  6 Geen kosten meer door invulling binnen het bestuur

  7 Aansprakelijkheidsverzekering

  8 Diverse kosten en onvoorzien

  9 Vennootschapsbelasting 20%

  Lees meer
Oudere nieuwsberichten

Laatste nieuws

 • Stopzetting van Wijzelf aangenomen door ALV

  Op 13 november hebben de aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de stopzetting van Wijzelf per 31 december 2018. …

  Lees meer
 • Wijzelf Zoetermeer stopt

  Wijzelf Zoetermeer stopt Wijzelf Zoetermeer stopt op 31 december 2018. Ondanks grote inspanningen van de gezamenlijke coöperaties in …

  Lees meer
 • Jaarverslag 2017

  Inleiding   Sinds de oprichting in mei 2013 is Wijzelf Zoetermeer gestaag gegroeid. Het aantal leden (vragers van hulp) lag in 2017 rond de …

  Lees meer
Toon meer nieuws

Wijzelf eventkalender

21 maart - Hoogeveen
Waarom Wijzelf informatieavond
21 maart - Hoogeveen
Waarom Wijzelf informatieavond
21 maart - Hoogeveen
Waarom Wijzelf informatieavond