Jaarverslag 2017

28-05-2018

Inleiding

 

Sinds de oprichting in mei 2013 is Wijzelf Zoetermeer gestaag gegroeid. Het aantal leden (vragers van hulp) lag in 2017 rond de 170, het aantal aanbieders van hulp bedroeg zo’n 65. De omzet aan betaalde hulp is gestegen van ruim €22.000 in 2014 tot bijna €48.000 in 2017. De toename in 2017 bedroeg zo’n 35%, van ruim €35.000 naar bijna €48.000. Dat betekent dat in 2017 ruim 3000 uur betaalde hulp is verleend. Hoewel Zoetermeer daarmee ver uitsteekt boven de overige Wijzelf-organisaties in Nederland, is het Bestuur van mening dat de kritische massa nog niet is bereikt. In dit verslag  beschrijven we de situatie over 2017 in meer detail en analyseren we de onderliggende tendensen.

Enkele cijfers

 

 

leden (vragers)

aanbieders

omzet (€)

2014

81

68

22.707

2015

98

73

38.383

2016

143

87

35.429

2017

170

65

47.857

 

De aantallen vragers en aanbieders lijken bevredigend, maar zijn geflatteerd. Het aantal actieve vragers ligt lager dan 40, zoals valt af te leiden uit het aantal leden dat in 2017 contributie betaalde (verplicht zodra men een overeenkomst sluit met een aanbieder, vrijwillig als dat niet gebeurt). Veel mensen hebben zich kennelijk aangemeld als lid vanuit het idee dat het handig is ingeschreven te zijn, als men in de toekomst hulp nodig heeft. Sommigen kunnen gezien worden als steunlid.

Het aantal actieve aanbieders ligt rond de 15, zoals valt af te leiden uit het aantal aanbieders dat in 2017 de aansluitvergoeding betaalde (verplicht zodra men een overeenkomst sluit). In 2017 heeft het Bestuur niet-actieve aanbieders benaderd, om te controleren of ze nog wel als serieuze aanbieder konden worden gezien. In een aantal gevallen bleek men inmiddels een baan te hebben of niet meer actief te willen zijn. Dat heeft geresulteerd in een reëel aantal aanbieders van circa 40 (in het systeem 65, omdat veel uitgeschreven aanbieders om fiscale redenen nog 5 jaar in het systeem moeten blijven staan).

De genoemde aantallen zijn naar het oordeel van Bestuur beneden het niveau dat wenselijk is om het vraag-aanbodsysteem goed te laten functioneren.

De verhouding tussen het aantal vragers en het aantal aanbieders

Het is niet bij voorbaat duidelijk wat een ideale verhouding is tussen het aantal vragers en het aantal aanbieders. Het online-systeem geeft een waarschuwing zodra een vraag langer dan twee dagen open staat. Het Bestuur suggereert dan soms de vraag breder uit te zetten, of probeert in het bestand een geschikte aanbieder te vinden en deze in contact te brengen met de vrager. Dat is in 2017 in vrijwel alle gevallen gelukt.

Eind 2017 is een mail gestuurd naar alle aanbieders met de vraag, of men voldoende hulpvragen ontving. Uit de resultaten bleek dat de meeste aanbieders vinden dat ze te weinig hulpvragen krijgen. Dat betekent dus dat Wijzelf in eerste instantie vooral moet inzetten op vergroting van het aantal vragers. Om het systeem goed te laten functioneren, blijft het echter noodzakelijk zowel het aantal hulpvragers als het aantal hulpaanbieders aanzienlijk te vergroten.

De contacten met de Gemeente

Wijzelf heeft in 2017 sterk ingezet op verbetering en intensivering van de contacten met de Gemeente Zoetermeer. Immers, wij delen het streven dat mensen (vooral ouderen) langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen dankzij voldoende hulp. Wijzelf biedt de mogelijkheid aan mensen zelf betrouwbare, betaalbare hulp te regelen, vooral die mensen die qua inkomen buiten de ‘gratis’ hulp vallen. De WMO-ondersteuners van de Gemeente zijn bij uitstek degenen die kunnen inschatten wie van hun ‘keukentafel-cliënten’ het meest gebaat zouden kunnen zijn bij Wijzelf. Het is dus van belang dat de WMO-medewerkers en Wijzelf korte verbindingslijnen hebben en op zijn minst goed op de hoogte zijn van elkaars mogelijkheden. Nog steeds vinden onvoldoende mensen hun weg naar Wijzelf (er zijn momenteel te weinig ‘vragers’ in verhouding tot het aantal ‘aanbieders’), maar de verwachting is dat de nauwere contacten met de Gemeente de situatie zullen verbeteren.

Daarnaast is er een gedeeld belang wat betreft de aanbieders van hulp. De Gemeente wil graag mensen in een uitkeringssituatie (onder wie ook statushouders) aan betaald werk helpen of op zijn minst werkervaring laten opdoen of aan een zinvolle tijdsbesteding helpen. Wijzelf biedt de mogelijkheid op een laagdrempelige manier werkervaring op te doen, zich aan afspraken te houden en (waar nodig) de taalkennis te vergroten. Hier kunnen de klantmanagers van de Gemeente een belangrijke rol spelen: zij kennen de cliënten en kunnen (waar nodig met enige begeleiding) hen op weg helpen naar Wijzelf. Ook hier zijn contacten tussen Wijzelf en de Gemeente in 2017 op gang gekomen, zij het met enige aarzeling.

Ten slotte heeft de Gemeente het mogelijk gemaakt een aantal handleidingen te printen, die uitgedeeld worden aan mensen die moeite hebben met het onlinesysteem van Wijzelf.

De samenwerking met Piëzo

In 2017 is nauw samengewerkt met Piëzo. Naast goede contacten op bestuursniveau, was vooral de inzet van Anouk Logtenberg van belang. Zij is bij Piëzo aangesteld voor 4 uur per week op basis van een subsidie van Fonds 1818, aangevraagd door Wijzelf en Piëzo samen. Haar taak is vooral het koppelen van (potentiële) aanbieders en vragers. Dat is een activiteit die soms arbeidsintensief is en in elk geval enige persoonlijke begeleiding meebrengt, maar buitengewoon effectief kan zijn. Op deze manier zijn vooral mensen die bij Piëzo bekend waren aan werk geholpen. De bedoeling is echter ook steeds vaker mensen uit de gemeentelijke kaartenbakken in contact te brengen met hulpvragers van Wijzelf.

Marketing en Communicatie

Geregeld blijkt dat veel Zoetermeerders niet op de hoogte zijn van het bestaan of de mogelijkheden van Wijzelf. De voorzitter van Wijzelf heeft daarom ook in 2017 vaak presentaties verzorgd bij diverse organisaties In Zoetermeer. Ook is een grote advertentiecampagne opgezet met advertenties in het Streekblad en de Zoetermeer-bijlage van het AD, terwijl daarnaast regelmatig spotjes op TV-West zijn uitgezonden. De basis voor deze reclamecampagne was voorbereid door de landelijke Wijzelf-organisatie, terwijl de plaatselijke financiering grotendeels kwam uit een subsidie van Fonds 1818 (€2000 van de benodigde €2458). Het resultaat van deze campagne was teleurstellend. Er was in de bewuste periode geen stijging merkbaar van het aantal nieuwe aanmeldingen van vragers en aanbieders. De aanmeldingen die er waren, hadden geen merkbaar verband met de campagne.

Incidenteel zijn ook andere advertenties geplaatst, bijvoorbeeld in de speciale uitgave van het Langelandziekenhuis.

Nieuwe initiatieven in 2017

In 2017 is een projectplan opgesteld onder de titel Werkend Leren. Het doel van het project is een bijdrage te  leveren aan de integratie van inburgeraars in Zoetermeer, door een combinatie van:

  • arbeidservaring laten opdoen
  • de taalvaardigheid vergroten
  • sociale contacten laten aangaan met Zoetermeerders

Leden (vragers) van Wijzelf zouden op vrijwillige basis een hulpvraag uitzetten bij inburgeraars die daarvoor in aanmerking willen komen. De bedoeling is dan, het (huishoudelijk) werk samen te doen en daarbij veel te praten over wat men aan het doen is. Na afloop zou nog een kort gesprek kunnen plaatsvinden, met aandacht voor talige en sociale aspecten. Het gehanteerde tarief voor de hulp zou relatief laag kunnen zijn.

Een eerste peiling van de belangstelling hiervoor onder leden van Wijzelf leverde slechts enkele reacties op. Wijzelf overweegt echter de belangstelling onder een bredere groep te peilen (ook niet-leden) en heeft bovendien de Gemeente geïnformeerd over onze ideeën.

Sponsoring

Wijzelf is vooral voor speciale activiteiten afhankelijk van sponsoring, omdat de reguliere activiteiten (contributies en aansluitvergoedingen) nog weinig opbrengen. In 2017 maakte een subsidie van Fonds 1818 van 2000 euro een grote advertentiecampagne (inclusief TV-West spotjes) mogelijk. Met een subsidie van de Pelgrimshoeve van 700 euro kon een oude wens worden vervuld: de aanschaf van een beamer, te gebruiken bij presentaties. Een gift van Opticien Jansen van 1000 euro maakte de aanmaak van flyers mogelijk.

Financiën

De financiële situatie van Wijzelf is gezond. Het jaar 2017 leverde een netto resultaat op van 1089 euro, toe te voegen aan de reserves. De vaste inkomsten (contributies en aansluitvergoedingen) dekken echter maar nipt de vaste uitgaven, zodat er nog steeds enige afhankelijkheid van sponsoring blijft. Ook om deze reden is het van belang dat het aantal actieve leden en hulpaanbieders fors toeneemt.

De vaste uitgaven konden worden verlaagd doordat de nieuwe penningmeester werkzaamheden verricht die voorheen moesten worden uitbesteed. Bovendien is het telefoonabonnement dat weinig werd gebruikt opgezegd.

Samenstelling Bestuur

 

voorzitter:                   Liedy ten Hoopen

secretaris:                  Rien Elling

penningmeester:        Kees van der Riet                   (tot 23 maart 2017)  
                                   Aad ‘t Hoen                            (vanaf 23 maart 2017)          

bestuursleden:            Jolanda de Jager                    (tot 1 juli 2017)

                                   Yolande Rozie van Bijnen      (tot 31 december 2017)

                                   Maartje Wiegel                      (vanaf 7 maart 2018)

 

Verkorte Jaarrekening 2017

 

                inkomsten

 

begroting 2017

realisatie 2017

 

contributies leden

1000

744

1

aansluitvergoeding aanbieders

460

248

1

sponsorgelden

1.500

3.700

2

systeem-transactievergoedingen

5.000

3.448

3

totaal

7.960

8.140

 

 

uitgaven

 

begroting 2017

realisatie 2017

 

systeem-transactiekosten

5.000

3.140

3

verkoopkosten

363

2.486

4

telefoonkosten

75

47

5

computerkosten

-

156

 

financieel beheer

750

-

6

verzekeringen

200

163

7

bankkosten

160

164

 

diverse algemene kosten

-

625

8

totaal

6.548

6.781

 

 

resultaat voor belastingen                                         1.412                                    1.359

vennootschapsbelasting                                             282                                        270                        9

netto resultaat                                                               1.130                                    1.089

 

 

1 Taakstellende begroting voor 2017

2 Minimale sponsorbijdrage ingeschat

3 Ontvangsten en -uitgaven voor website en gebruik computersysteem

4 In 2017 grote advertentiecampagne

5 Telefoonabonnement is geannuleerd

6 Geen kosten meer door invulling binnen het bestuur

7 Aansprakelijkheidsverzekering

8 Diverse kosten en onvoorzien

9 Vennootschapsbelasting 20%

Laatste nieuws

 • Stopzetting van Wijzelf aangenomen door ALV

  Op 13 november hebben de aanwezige leden tijdens de Algemene Ledenvergadering ingestemd met de stopzetting van Wijzelf per 31 december 2018. …

  Lees meer
 • Wijzelf Zoetermeer stopt

  Wijzelf Zoetermeer stopt Wijzelf Zoetermeer stopt op 31 december 2018. Ondanks grote inspanningen van de gezamenlijke coöperaties in …

  Lees meer
 • Jaarverslag 2017

  Inleiding   Sinds de oprichting in mei 2013 is Wijzelf Zoetermeer gestaag gegroeid. Het aantal leden (vragers van hulp) lag in 2017 rond de …

  Lees meer
Toon meer nieuws

Wijzelf eventkalender

21 maart - Hoogeveen
Waarom Wijzelf informatieavond
21 maart - Hoogeveen
Waarom Wijzelf informatieavond
21 maart - Hoogeveen
Waarom Wijzelf informatieavond